OGOP Model II

OGOP Model II

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2566

| 10,789 view

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน หรือ “โครงการ OGOP Model II”

 

OGOP2_revise-01

 

0001_1

           ๑) Uesu Gewog จังหวัด Haa

           ๒) Gantey –Phobji จังหวัด Wandue Phodrang

           ๓) Drakten Gewog จังหวัด Trongsa 

           ๔) Khoma Village จังหวัด Lhuntse

           ๕) Yangtse Gewog จังหวัด Trashi Yangtse และ

           ๖) Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang

 

IMG_2866  IMG_3078  IMG_2765  

การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญดูแลโครงการ OGOP

maxresdefault

คลิป VDO การสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดทำโครงการ OGOP Model II ในวันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

12242019_๑๙๑๒๒๕_0003  ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน_Haa__24_ธ.ค._2562_๑๙๑๒๒๖_0077  ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน_Haa__24_ธ.ค._2562_๑๙๑๒๒๖_0021  

การศึกษาดูงานโครงการ Development of Model SEP or S-M-A-R-T Leaders ของคณะผู้แทนราชอาณาจักรภูฏานจาก ๖ จังหวัด ภายใต้โครงการ OGOP ระยะที่ ๒ ณ จ.น่าน ในวันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

            การจัดส่งอาสาสมัครไทย (Friends from Thailand - FFT) ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการ OGOP Model II โดยล่าสุดกรมความร่วมมือฯ ได้จัดส่งอาสาสมัครไทยจำนวน ๒ ราย ไปปฏิบัติงานในจังหวัด Haa และ Tsirang อาสาสมัครดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และปฏิบัติงานต่อจนครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ปี

ogop2_volunteer_200831_62   timeline_25630715_160311  

 

***********************

 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

            การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ภายใต้โครงการ OGOP Model II ประจำปี ๒๕๖๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ The Queen’s Project Office (QPO) หน่วยงานคู่ร่วมมือฝ่ายภูฏาน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ภายใต้โครงการ OGOP Model II ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการในภูฏาน โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (มรภ.ชม.) เป็นผู้ดำเนินการสอนด้านเทคนิครวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย

           กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ใน 6 ชุมชนเป้าหมายของโครงการที่จังหวัด Haa , Tsirang, Wangdue Phodrang, Lhuntse, Trashi Yangtse และ Trongsa ตามศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ โดยแต่ละชุมชนจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนละ ๒ ผลิตภัณฑ์ รวม ๑๒ ผลิตภัณฑ์ต่อปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๕)

           โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบให้กำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ที่กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ กิจกรรมในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้ถูกปรับให้ดำเนินการใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) ระบบทางไกล ฝึกอบรมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก มรภ. ชม. สำหรับวิทยากรต้นแบบภูฏาน ๕ คน (Training of Trainers - TOT) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ QPO เจ้าหน้าที่ National Post-Harvest Center of Bhutan เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนหรือ SMART leaders หรือเกษตร ๒) ในพื้นที่เป้าหมายโครงการทั้ง ๖ ชุมชน ซึ่งวิทยากรต้นแบบจะอบรมขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง/เกษตรกร/ชาวบ้านในชุมชนรวม ๓๐ คนต่อชุมชน

           กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม (participation) และการเป็นเจ้าของ (ownership) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จึงได้กำหนดให้ชุมชนดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา “ร่วมกัน” ผ่านกลไกการประชุมชุมชนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมระหว่างอุปสงค์ เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ตลาดต้องการ และอุปทาน เช่น วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ระดับศักยภาพในการผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนนั้น ๆ ต้องการพัฒนา

รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

Eusu Gewog, Haa Dzongkhag (๙-๑๑ พ.ย. 2563) : caciocavallo cheese (italian cheese), kapche (wheat flour) https://bit.ly/3vFDPnL

125313623_1505815442944141_3068505140080985892_n 125216320_1505815489610803_3306314786192554735_n   125199011_1505815499610802_5374586217060333843_n

capture-20210325-181828_1  capture-20210326-113320_1

 

Patshaling Gewog, Tsirang Dzongkhag (๑๔-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓) : honey and lemon flavoured yacon juice, honey lipbalm https://bit.ly/3veYwro

125437758_1507269936132025_3492039865292056743_n

capture-20210326-113454_1  capture-20210326-163450_1  

Phobji and Gangtey Gewogs, Wangdue Phodrang Dzongkhag (๒๓-๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓) : buckwheat noodles, potato soft cookies https://bit.ly/3kiSijX

126808028_1513605685498450_9117434672244157442_n 127166221_1513605675498451_6946299337475330484_n  

5_2_1  6_2_1  

Khoma Gewog, Lhuntse Dzongkhag (๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓) : products from traditional textiles https://bit.ly/37DaVwE

128801587_1519312174927801_4695055634308660869_n

7_2_1  8_2_1  

Yangtse and Boomdeling Gewogs, Trashiyangtse Dzongkhag  (๕-๗ ธ.ค. ๒๕๖๓) : urka chilli paste, crispy urka chilli snacks https://bit.ly/3EMs82x

  131178969_1527829277409424_1787638782825860889_n 131256508_1527829280742757_1236793981481535101_n  

9_2_1  10_3_1  

Drakten Gewog, Trongsa Dzongkhag (๑๒–๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓) : Infused green tea, and other green tea products (hand soap, dish detergent, air freshener) https://bit.ly/3xQwfJF

133629279_1538335816358770_1120933806931152923_n

11_2_1  12_1_1  

 

คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP

capture-20210326-1118212_3

(คลิ๊กที่รูปเพื่อรับชมและดาวน์โหลด)

 

************************

 

กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานะ ณ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕

วิดีโอประกอบ

จาก OTOP สู่ OGOP
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเยี่ยมชมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP City 2022
1.Caciocavallo Cheese Packaging
2.Kapche Wheat Packaging

เอกสารประกอบ

Manual_of_Product_Development_(OGOP)_2020_1.pdf