OGOP

OGOP

11 ก.พ. 2564

3,875 view

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน หรือ “โครงการ OGOP Model II”

 

OGOP2_revise-01

 

(Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy for the One Gewog One Product (OGOP) Villages in Bhutan) Gewog (village block/subdistrict) หรือเขตปกครองกลุ่มชุมชนเทียบได้กับตำบลของไทย โดยที่ Dzongkhag (district) เทียบได้กับจังหวัดของไทย

0001_1

           1) Uesu Gewog จังหวัด Haa

           2) Gantey –Phobji จังหวัด Wandue Phodrang

           3) Drakten Gewog จังหวัด Trongsa 

           4) Khoma Village จังหวัด Lhuntse

           5) Yangtse Gewog จังหวัด Trashi Yangtse และ

           6) Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang

ความเป็นมาของโครงการ

           The Queen’s Project Office (QPO) หน่วยงานคู่ร่วมมือดำเนินโครงการ OGOP Model I แจ้งว่า สมเด็จพระราชินีฯ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการดำเนินโครงการ OGOP ต่อเนื่องในระยะที่ 2 และได้เสนอพื้นที่ดำเนินโครงการใน 6 ชุมชนดังกล่าว ต่อมาระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญไทย (มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านพัฒนาชุมชน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เดินทางไปศึกษาและสำรวจพื้นที่ดังกล่าว (fact finding) และเห็นควรสนับสนุนชุมชนทั้ง 6 พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OGOP และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนอื่น ๆ ของภูฏาน ดังนี้

           1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP (6 ชุมชนเป้าหมาย)

           2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism - CBT) (Uesu Gewog จังหวัด Haa)

           3) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (Uesu Gewog จังหวัด Haa และ Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang)

แผนงานโครงการ

           แผนงานโครงการระยะ 3 ปี (2562-2565) + การติดตามผล 1 ปี (follow-up)

กลไกการบริหารโครงการ (PCC/PSC)

           - การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee – PSC meeting)
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือฯ และ Head ของ The Queen’s Project Office (QPO) เป็นประธานร่วม (จัดขึ้นแล้ว 1 ครั้งผ่านระบบทางไกลเมื่อ 19 ต.ค. 2563)

           - การติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงานโดยหน่วยงานดำเนินโครงการฝ่ายไทยและภูฏาน

หน่วยงานดำเนินโครงการ (Implementing Agency)

           ฝ่ายไทย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

           ฝ่ายภูฏาน : The Queen’s Project Office (QPO) ภายใต้ His Majesty’s Secretariat

ผลการดำเนินงานทีผ่านมา / ข้อสังเกต

           - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ได้เริ่มจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการครั้งแรก ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อเดือน ก.ย. 2562 ณ จังหวัดบูมทัง ภูฏาน ต่อท้ายการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ OGOP Model I ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย))

           - ในปี 2563 แผนงานโครงการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จากมาตรการ lockdown ในภูฏานและ travel ban จึงได้ปรับกำหนดการและรูปแบบกิจกรรม และดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ภูฏานและผ่านระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP สำหรับ 6 ชุมชนเป้าหมายโครงการ (9 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563) ไปพลางก่อน

           - อาสาสมัครไทยภายใต้โครงการ 2 คน วาระปฏิบัติงาน 1 ปีที่จังหวัด Haa และ Tsirang ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 เพื่อปฏิบัติงานต่อจนครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในวันที่ 27 ธ.ค. 2563 ตามที่กระทรวงฯ ได้มีแนวปฏิบัติให้อาสาสมัครไทยภายใต้การดูแลของกรมฯ เดินทางกลับไทยในโอกาสแรกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ รอยืนยันแนวปฏิบัติในการส่ง อสส. ของกรมฯ ในอนาคต

* * * * * * * * * * * * *

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานะ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2563

 

 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

           การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ภายใต้โครงการ OGOP Model II ประจำปี 2563กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ The Queen’s Project Office (QPO) หน่วยงานคู่ร่วมมือฝ่ายภูฏาน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ภายใต้โครงการ OGOP Model II ประจำปี 2563 สำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการในภูฏาน โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (มรภ.ชม.) เป็นผู้ดำเนินการสอนด้านเทคนิครวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย

           กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP ใน 6 ชุมชนเป้าหมายของโครงการที่จังหวัด Haa , Tsirang, Wangdue Phodrang, Lhuntse, Trashi Yangtse และ Trongsa ตามศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ โดยแต่ละชุมชนจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนละ 2 ผลิตภัณฑ์ รวม 12 ผลิตภัณฑ์ต่อปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี (2562-2565)

           โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบให้กำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ที่กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ กิจกรรมในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 จึงได้ถูกปรับให้ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบทางไกล ฝึกอบรมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก มรภ. ชม. สำหรับวิทยากรต้นแบบภูฏาน 5 คน (Training of Trainers - TOT) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ QPO เจ้าหน้าที่ National Post-Harvest Center of Bhutan เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนหรือ SMART leaders หรือเกษตร 2) ในพื้นที่เป้าหมายโครงการทั้ง 6 ชุมชน ซึ่งวิทยากรต้นแบบจะอบรมขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง/เกษตรกร/ชาวบ้านในชุมชนรวม 30 คนต่อชุมชน

           กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม (participation) และการเป็นเจ้าของ (ownership) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จึงได้กำหนดให้ชุมชนดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา “ร่วมกัน” ผ่านกลไกการประชุมชุมชนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมระหว่างอุปสงค์
เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระดับคุณภาพที่ตลาดต้องการ และอุปทาน เช่น วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ ระดับศักยภาพในการผลิต ของผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนนั้น ๆ ต้องการพัฒนา

รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

           Eusu Gewog, Haa Dzongkhag (9-11 พ.ย. 2563) : caciocavallo cheese (italian cheese), kapche (wheat flour)

           Patshaling Gewog, Tsirang Dzongkhag (14-16 พ.ย. 2563) : honey and lemon flavoured yacon juice, honey lipbalm

           Phobji and Gangtey Gewogs, Wangdue Phodrang Dzongkhag (23-25 พ.ย. 2563) : buckwheat noodles, potato soft cookies

           Khoma Gewog, Lhuntse Dzongkhag (30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2563) : products from traditional textiles Yangtse and Boomdeling Gewogs, Trashiyangtse Dzongkhag  (5-7 ธ.ค. 2563) : urka chilli paste, crispy urka chilli snacks

           Drakten Gewog, Trongsa Dzongkhag (12 – 14 ธ.ค. 2563) : Infused green tea, and other green tea products (hand soap, dish detergent, air freshener)

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานะ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2563

 

capture-20210326-1118212

วิดีโอประกอบ

1.Caciocavallo Cheese Packaging
2.Kapche Wheat Packaging
3.Pasteurized Yacon Juice
4.Honey Lip Balm

เอกสารประกอบ

Manual_of_Product_Development_(OGOP)_2020_1.pdf