OVOP

OVOP

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,928 view

โครงการ The Establishment of OVOP (One Village One Product) Regional Promoting Center
ใน จ. กำปงจาม กัมพูชา

 

OVOP_Over_alll_revise2-01

 

พื้นที่โครงการ    จ. กำปงจาม กัมพูชา

วัตถุประสงค์     พัฒนาความรู้ทักษะ/ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน ยกระดับความกินดีอยู่ดี และเพิ่มรายได้ของชุมชนจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ถูกพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อก้าวสู่ตลาดระดับชาติและนานาชาติ

แผนงานโครงการ     แผนงานโครงการระยะ 3 ปี (2562 - 2564)

รูปแบบการดำเนินการ    การก่อสร้างอาคาร การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  

องค์ประกอบหลักกิจกรรมโครงการ

            1) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสินค้า OVOP ที่ จ. กำปงจาม

            2) การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

            3) การศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            4) การฝึกอบรมพัฒนาศัักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ การบริหารศูนย์ฯ รวมทั้งการขับเคลื่อน OVOP ใน กพช.

            5) การฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นในด้านการผลิต การตลาด และการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์สินค้า

กลไกการบริหารงาน    การประชุม PSC ภายใต้โครงการฯ ปีละ 1 ครั้ง

หน่วยงานดำเนินโครงการ

            1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (มทร./สุรินทร์)

            2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยสังเขป / ข้อสังเกต

            1. การก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม OVOP ที่ จ. กำปงจาม

                -  มมส. รับเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP ที่ จ. กำปงจาม เนื่องจาก มมส. มีบุคลากรที่พร้อม และมีประสบการณ์การศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างที่ จ. กำปงจาม ด้วยแล้ว และได้ส่งร่างข้อเสนอ/ร่างขอบเขตการศึกษาพื้นที่ให้กรมความร่วมมือฯ แล้ว

                - ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของกรมความร่วมมือฯ ในการจัดจ้าง มมส.

            2. การพัฒนาบุคลากรฝ่าย กพช. ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

                1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ม

                2) การขับเคลื่อนการบริหาร/ประสานงาน OVOP ของ กพช.

                3) การบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริม OVOP ที่ จ. กำปงจาม โดย มทร./สุรินทร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว

                     - กิจกรรมล่าสุดภายใต้แผนงานโครงการคือ กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ จนท. จาก กพช. จำนวน 20 ราย ศึกษาเกี่ยวกับ OTOP ของไทย การดูงานชุมชนที่ผลิต OTOP และทำ workshop เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารงานและประสานการดำเนินงาน OVOP ใน กพช. เมื่อวันที่ 25 ส.ค.-2 ก.ย.62 ที่ มทร./สุรินทร์

                     - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทำให้กระทบแผนงานดำเนินโครงการในปี 2563 ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรมตามแผนการดำเนินโครงการได้ จึงอาจมีการปรับกำหนดการและรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ในบางส่วนที่เหมาะสม

                     - กรมความร่วมมือฯ (ผู้แทนส่วนให้ฯ 2) ได้ประชุมหารือกับ มทร./สุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 - 13 พ.ย. 63 ณ จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม

                     - ขณะนี้ มทร./สุรินทร์ อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปโดยจะเริ่มจากการสำรวจ/รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้ง ๖ กลุ่ม และคุณสมบัติบุคลากรของ กพช. ที่จะเข้าฝึกอบรม

 

                                      **************************************

 

แผนที่ก่อสร้างศูนย์ OVOP Regional Promoting Center จ. กำปงจาม

 

            - พื้นที่โดยประมาณสำหรับการก่อสร้างศูนย์ OVOP Regional Promoting Center จ. กำปงจาม

            - แปลงพื้นที่มีรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างยาวประมาณ 100 เมตร x 200 เมตร

            - พื้นที่รวม 24,000 ตร.ม. เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่

            - พื้นที่แปลงจัดสรรในเขตราชการใกล้กับอาคารศูนย์กีฬา และพิพิธภัณฑ์ไม้พยุง

 

0002

0003

  0004 0005