TICA จัดการศึกษาดูงานการพัฒนาไม้ไผ่และการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

TICA จัดการศึกษาดูงานการพัฒนาไม้ไผ่และการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 156 view

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาไม้ไผ่และการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของภูฏานจาก Tshar Institute under Taranaya Foundation และกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์

ในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ภูฏานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือฯ ได้ศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ที่สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้น ในช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดเลือกและ การออกแบบไม้ไผ่ที่บริษัท ธ. ไก่ชน จำกัด จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านบางราวนก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีเพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบางราวนก โดยคณะศึกษาดูงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชน การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การผลิตผ้าทอมือลายอัตลักษณ์จังหวัดนนทบุรี และการจัดการขยะ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสการท่องเที่ยวชุมชน โดยเยี่ยมชมบ้านโบราณอายุ ๑๐๐ ปี และได้ลองทำหัตถกรรมของชุมชน ได้แก่การพับดอกกุหลาบจากใบเตย และการประดิษฐ์พวงมโหตร ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานสนใจซักถาม และร่วมทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นตลอดการศึกษาดูงาน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ