TICA Thailand - SEP ep 1 : หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

TICA Thailand - SEP ep 1 : หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

7 ก.ค. 2564

143 view

“ถ้าพูดถึง “กระทรวงการต่างประเทศ” คนจะเข้าใจว่าทำหนังสือเดินทางและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ แต่เราเป็นมากกว่านั้น” รับชมอีกหนึ่งบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะ SEP ใช้ได้กับทุกคน

210144026_1670506623141688_742818823411762697_n

ติดตาม TICA Thailand - SEP ep 1 : หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิดีโอประกอบ