TICA Thailand - SEP ep 2 : อุบัติใหม่ มิใช่ อุบัติเหตุ

TICA Thailand - SEP ep 2 : อุบัติใหม่ มิใช่ อุบัติเหตุ

15 ก.ค. 2564

47 view

“การสาธารณสุข” เป็นหนึ่งในสาขาหลักที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จด้านการสาธารณสุขของไทยในการเผชิญปัญหา ฝันฝ่าอุปสรรค และคงรักษาพลวัตรทางการพัฒนา ทั้งหมดมิได้ได้มาด้วยความบังเอิญ แต่เกิดจากการวางแผน สั่งสมประสบการณ์ ความช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ส่งผลให้ศักยภาพในด้านนี้ของไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

S__62529687

ติดตาม TICA Thailand : SEP ep 2 อุบัติใหม่ มิใช่ อุบัติเหตุ

วิดีโอประกอบ