TICA Thailand – SEP ep 6 : ศูนย์เรียนรู้..ต้นแบบแห่งความยั่งยืน

TICA Thailand – SEP ep 6 : ศูนย์เรียนรู้..ต้นแบบแห่งความยั่งยืน

4 ส.ค. 2564

271 view

จากจุดเริ่มต้น “โครงการบัวแก้วสัมพันธ์” ในปี 2546 ที่ TICA ได้เชิญผู้แทนระดับสูง และระดับกลางจากต่างประเทศ มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย นำไปสู่การเผยแพร่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ ปัจจุบันมีโครงการกว่า 36 โครงการ ใน 21 ประเทศ

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 1 ใน 2 รูปแบบหลักของการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนคามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 8 ประเทศ ได้แก่ เลโซโท ตองกา ติมอร์-เลสเต สปป.ลาว ฟิจิ เมียนมา และบรูไน

S__62719126

TICA Thailand -SEP ep 6 : ศูนย์เรียนรู้…ต้นแบบแห่งความยั่งยืน ทาง Facebook และ youtube : TICA Cooperation