TICA Thailand – SEP ep 8 : ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

TICA Thailand – SEP ep 8 : ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 3,178 view
คงไม่มีประเทศใดที่จะบรรลุ SDGs ได้ตามลำพัง เพราะ SDGs ไม่ใช่วาระเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นวาระของโลก (Global Agenda) ซึ่งเราต้องบรรลุไปด้วยกัน เช่นเดียวกัน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs ได้เพียงลำพัง เพราะความร่วมมือเพื่อการพัฒนานั้นจะขาด “พลัง” และไม่สามารถมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้
 
ความสำคัญของความร่วมมือแบบ “ผสานพลัง” (Synergy) เป็นยุทธศาสตร์ของการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และวิชาการ รวมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ โดยร่วมกันทำงานเป็น “ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Team Thailand for Development Cooperation ถือเป็นหัวใจและกลไกสำคัญในการ “เชื่อมไทยสู่โลก” และส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
 

S__62783514

TICA Thailand - SEP ep 8 : ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิดีโอประกอบ