การขับเคลื่อนจริยธรรม

การอบรมเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2567

29 เม.ย. 2567

สรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

8 ธ.ค. 2566

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

8 ธ.ค. 2566

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

8 ธ.ค. 2566

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานการทูต การกงสุล และการต่างประเทศ พ.ศ. 2566

25 พ.ย. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

27 มี.ค. 2566

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

1 มี.ค. 2566

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1 มี.ค. 2566

Do's & Don'ts

1 มี.ค. 2566