วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2567

| 130 view

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี ในรูปแบบออนไลน์

Annual International Training Courses (AITC)

-----------------------------------------------------

    กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency หรือ TICA)ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะ “คน” คือ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนา คือ คน และหนึ่งในภารกิจหลักของ TICA คือ “การเชื่อมไทยสู่โลก” โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของประเทศไทยให้แก่ประเทศคู่ร่วมมือในรูปแบบการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีนานาชาติ หรือ Annual International Training Courses (AITC)

    ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ TICA ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทยจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีนานาชาติ หรือ หลักสูตร AITC โดยจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศระยะสามปี ปัจจุบันเป็นแผนงานฉบับที่ ๒ (๒๕๖๖-๒๕๖๘) ใน ๖ หัวข้อหลัก (Theme) ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข โมเดลเศรษฐกิจ BCG และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จนถึงปัจจุบัน TICA ได้แจ้งเวียนทุนให้แก่ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา และหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ รวมทั้งสิ้น ๑๔๗ ประเทศ

    ในปี ๒๕๖๖ TICA จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น ๑๕ หลักสูตร มีจำนวน ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และผ่านเกณฑ์การอบรมได้รับ E-certificate (เข้าร่วมการอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรม) จำนวน ๕๐๒ ราย จาก ๖๐ ประเทศ จากจำนวนผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวนรวม ๑,๕๑๘ ราย จาก ๘๗ ประเทศ โดยจำแนกเป็นภูมิภาคได้ ดังนี้ (๑) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๙๖ ราย (๒) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ราย (๓) ภูมิภาคเอเชียใต้ จำนวน ๑๒๙ ราย (๔) ภูมิภาคเอเชียกลาง จำนวน ๓๕ ราย (๕) ภูมิภาคตะวันออกกลาง จำนวน ๒๐๕ ราย (๖) ภูมิภาคแอฟริกา จำนวน ๖๘๔ ราย (๗) ภูมิภาคยุโรป จำนวน ๑๐๕ ราย (๘) ภูมิภาคอเมริกา จำนวน ๑๒๙ ราย (๙) ภูมิภาคแปซิฟิกใต้ จำนวน ๓๔ ราย

     ในปี ๒๕๖๖ TICA จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น ๑๕ หลักสูตร มีจำนวน ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และผ่านเกณฑ์การอบรมได้รับ E-certificate (เข้าร่วมการอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรม) จำนวน ๕๐๒ ราย จาก ๖๐ ประเทศ จากจำนวนผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวนรวม ๑,๕๑๘ ราย จาก ๘๗ ประเทศ โดยจำแนกเป็นภูมิภาคได้ ดังนี้ (๑) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๙๖ ราย (๒) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ ราย (๓) ภูมิภาคเอเชียใต้ จำนวน ๑๒๙ ราย (๔) ภูมิภาคเอเชียกลาง จำนวน ๓๕ ราย (๕) ภูมิภาคตะวันออกกลาง จำนวน ๒๐๕ ราย (๖) ภูมิภาคแอฟริกา จำนวน ๖๘๔ ราย (๗) ภูมิภาคยุโรป จำนวน ๑๐๕ ราย (๘) ภูมิภาคอเมริกา จำนวน ๑๒๙ ราย (๙) ภูมิภาคแปซิฟิกใต้ จำนวน ๓๔ ราย

สำหรับปี ๒๕๖๗ TICA จัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร

  1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร Annual International Training Courses (AITC) คลิก 
  2. คลิกเลือก หัวข้อ Calendar of AITC
  3. คลิกเลือกปีปัจจุบัน เช่น AITC 2024 Calendar  
    หลักสูตร ปี2024 คลิก
    เลือกหลักสูตร (Course) ที่ท่านสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนด
  1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการอบรม (Application form for online short training course)
    เข้าร่วมการอบรมตามรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร