ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย

การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย

26 ส.ค. 2563

389 view

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาให้แก่ต่างประเทศโดย TICA (ในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อนไทย หรือ Friend from Thailand: FFT)

 

          กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ริเริ่มโครงการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยซึ่งเป็นการขยายรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มจากเดิมที่เคยดำเนินการในลักษณะของโครงการ ทุน ผู้เชี่ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อมุ่งเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่งเป็นช่องทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยหนุ่มสาวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          ๑.๑ ส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทยในสังคมระหว่างประเทศ

          ๑.๒ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชน

          ๑.๓ ขยายรูปแบบการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย

          ๑.๔ เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาบุคลากรของไทยในการไปปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ ทั้งนี้ มีเป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (สปป. ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์) และประเทศที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เช่น ภูฏาน และติมอร์ เลสเต เป็นต้น

          กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลภูฏาน เป็นประเทศแรก โดยคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนภูฏาน (The Royal Civil Service Commission : RCSC) ว่าด้วยความร่วมมือด้านอาสาสมัคร โดยได้มีการลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐  และต่อมาได้ขยายการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในประเทศต่าง ๆ เช่น ติมอร์ – เลสเต  สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และในปัจจุบันได้ขยายไปยังประเทศในแอฟริกา เช่น เบนิน เลโซโท และโมซัมบิก

          การดำเนินการอาสาสมัครเพื่อนไทยจะดำเนินการใน ๒ ลักษณะคือ ดำเนินการตามคำขอของแต่ละประเทศ เช่น ภูฏาน  และภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมที่จะส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยเข้าไปดำเนินงาน

 

การดำเนินงาน

          ๑. ตามคำขอ คือ รัฐบาลของประเทศผู้รับจะรวบรวมข้อเสนอขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครเพื่อนไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พิจารณาตามกรอบสาขาที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ ได้แก่ การเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และด้านอาชีวศึกษา

          ๒. ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดในแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ โดยจะส่งตามความจำเป็นและเหมาะสม

          ในปี ๒๕๖๑ มีการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย Friends from Thailand จำนวน ๓๔ คน  ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศคู่ร่วมมือจำนวน ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และภูฏาน