จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

คำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

29 เม.ย. 2563

2,344 view

เอกสารประกอบ

information-20200429-164107-184530.pdf