คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือ_“การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ”_page-0001_1

คู่มือ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

 

คู่มืออาสาสมัคร_Page_32_1

คู่มือ อาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)

 

Screenshot_(232)_1

คู่มือ ผู้รับทุน