คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทุนประเภท 1 (ข)

25 เม.ย. 2567

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย

25 เม.ย. 2567

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาญี่ปุ่นในประเทศไทย

25 เม.ย. 2567

คู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ)

24 เม.ย. 2567

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

24 เม.ย. 2567

คู่มือการขอใช้รถราชการ

24 เม.ย. 2567

แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ กระทรวงการต่างประเทศ

24 เม.ย. 2567

คู่มือการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในฐานะตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

24 เม.ย. 2567

คู่มือการตรวจลงตราเพื่อใช้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (multiple re-entry visa)

24 เม.ย. 2567