จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่างหนังสือขอรับความเห็นชอบในการจำหน่ายพัสดุ

ตัวอย่างหนังสือขอรับความเห็นชอบในการจำหน่ายพัสดุ

20 เม.ย. 2563