5,608 view

ทำเนียบผู้บริหาร

IMG_9919_2

นางอุรีรัชต์ เจริญโต

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

003

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

สำนักงานเลขานุการกรม

004

นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม

เลขานุการกรม

 

กองความร่วมมือด้านทุน

412A05172

นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์

ผู้อำนวยการกอง

 

กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

007

นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์

ผู้อำนวยการกอง

 

กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

005

นางอรุณี ไฮม์ม

ผู้อำนวยการกอง