จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเอกสารพิจารณาอนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเอกสารพิจารณาอนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

20 เม.ย. 2563