จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำ Thailand Virtual Exhibition สำหรับงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้กองความร่วมมือด้านทุน (Human Resources Development Cooperation Division : HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ส.ค. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ พร้อมขนส่งและติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ส.ค. 2564

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

30 มิ.ย. 2564

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

30 มิ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมขนส่งและติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนา ความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มิ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มิ.ย. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

8 พ.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 เม.ย. 2563