จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 2563

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

29 เม.ย. 2563

วิธีคัดเลือก

29 เม.ย. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง

29 เม.ย. 2563