สัญญา/ข้อตกลง

สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธ์ ณ Toul Samrong Rice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

30 พ.ย. 2563