จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

สัญญา/ข้อตกลง

สัญญาจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract สำหรับNational Health Laboratory ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา

5 มี.ค. 2564

สัญญาจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมียวดีเพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองที่พื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี

5 มี.ค. 2564

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องพัสดุกลาง ๓ ให้เป็นห้องเอนกประสงค์เพื่อรับรองกิจกรรมต่าง ๆ

5 มี.ค. 2564

สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ Bio indicator หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ Geobacillus Stearothermophillus Ampoule สำหรับห้องปฏิบัติการ National Health Laboratory ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา

5 มี.ค. 2564

สัญญาจ้างขนส่งหนังสือพระราชทานสำหรับโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด Pulse Oximeter จำนวน ๓๕ เครื่อง) ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

5 มี.ค. 2564

สัญญาจ้างเหมาบริการปรับปรุงแสงไฟ

5 มี.ค. 2564

สัญญาจ้างเหมาบริการปรับปรุงปลั๊กเต้ารับไฟฟ้าและรื้อย้าย/ติดตั้งโต๊ะทำงาน และ Partition ของส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ

5 มี.ค. 2564

สัญญาจ้างทำ Roll up เกี่ยวกับบทบาทไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สปป.ลาว ในหัวข้อ “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

5 มี.ค. 2564

สัญญาจ้างบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fttx) โปรโมชั่น Gigabolt ความเร็ว 500/500 Mbps. จำนวน ๑ จุด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

5 มี.ค. 2564