แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

23 ม.ค. 2567

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

1 มี.ค. 2566