ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ติดต่อราชการ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น ๘ เข้าประตูทิศใต้ (ประตู ๒) ขึ้นลิฟท์ S2

 

maptica16-7-2555Eng(1)

 

หมายเลขติดต่อ: ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ Fax. ๐ ๒๑๔๓ ๙๓๒๗ 

E-mail: saraban1600@mfa.go.th

 

หมายเลขติดต่อภายใน

สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๐๒๐๖

งานอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๕๑๕

คณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๐๖

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๕๐๒

ส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๐๗

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๔๑๓

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๗๐๖

ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๐๔

ส่วนบริหารงานงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โทร. ๐ ๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๗๐๒

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดู กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า