วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,585 view

ภารกิจ ขอบเขต และเป้าหมาย

 
ภารกิจ
 
           กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ หรือองค์กรใดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงการขยายบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ และการบูรณาการการให้ความร่วมมือพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในระดับประเทศและประชาชน
 
ขอบเขต
 
           ขอบเขตงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สามารถกำหนดได้ ดังนี้
           ๑. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งรายประเทศ ภูมิภาคและอนุภูมิภาค รายสาขา รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
           ๒. ดำเนินภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล
           ๓. ร่วมมือกับนานาประเทศในการขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในกรอบทวิภาคี  พหุภาคี และไตรภาคี  ทั้งกับภาครัฐ เอกชน  และภาคประชาสังคม  
           ๔. บริหารงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน กับประเทศกำลังพัฒนา
           ๕. จัดทำระบบ และพัฒนาคลังข้อมูลการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้เป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานของไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
           ๖. บริหารงานความร่วมมือตามแผนงานโครงการความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศในการอำนวยความสะดวกด้านสิทธิพิเศษและพิธีการภาษี ควบคุมและตรวจสอบการใช้พัสดุ รวมถึงบริหารงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมทั้งเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อตกลง
           ๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
 
เป้าหมาย
 
           เป้าหมายการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศของไทย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งกรมฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ยึดโยงและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ทุกระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศไทยและแสดงบทบาทที่เหมาะสมในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่างๆ ดังนี้ 
           ๑. ส่งเสริมความมั่นคง (Security) ของไทย โดยเป็น Soft Diplomacy ในการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระดับรัฐ และสร้างทัศนคติเชิงบวก ความเข้าใจ ในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานความสัมพันธ์ที่มั่นคงระยะยาว เพื่อหวังผลการเป็น “มิตรที่ดี” ต่อกัน 
           ๒. สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่างๆ (Sustainability)  ผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของไทย โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓. เสริมสร้างความเป็นมาตรฐานสากล (Standard) ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทยในสาขาที่ไทยมีขีดความสามารถให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ และจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่พัฒนาแล้วและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้นำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาภายในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
           ๔. ยกระดับสถานะและเกียรติภูมิ (Status) ของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ (emerging donor) และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และภาพลักษณ์ไทยในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเวทีระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือภูมิภาคและอนุภูมิภาค 
           ๕. แสดงพลัง (Synergy) ของประเทศไทยในบทบาท Team Thailand for Development Cooperation ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ร่วมกับทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมของไทย รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ