ทำเนียบผู้บริหาร

IMG_9919_2

นางอุรีรัชต์ เจริญโต

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

003

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

สำนักงานเลขานุการกรม

007

นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์

เลขานุการกรม

 

กองความร่วมมือด้านทุน

008

นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกอง

 

กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

IMG_3559_1

นางสาวสายัณห์  กองโกย

ผู้อำนวยการกอง

 

กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

005

นางอรุณี ไฮม์ม

ผู้อำนวยการกอง