ทำเนียบผู้บริหาร

IMG_5565

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

IMG_5856_-2

นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

IMG_6118-2

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักผู้อำนวยการ

(สำนักงานเลขานุการกรม)

IMG_5646_-2

นางประภัสสร ธนูสิงห์

เลขานุการกรม

ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

(กองยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)

IMG_5706_

นางอรุณี ไฮม์ม

ผู้อำนวยการกอง 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑

(กองโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ๒)

นางสาวสายัณห์  กองโกย

ผู้อำนวยการกอง

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

(กองโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ๑)

IMG_5594_

นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์

ผู้อำนวยการกอง

ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(กองความร่วมมือด้านทุน)

IMG_5681_

นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล

ผู้อำนวยการกอง

กลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

IMG_5717_

นายณรัฐ วิชญนันท์

หัวหน้ากลุ่มงาน