วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 35,613 view
           ประวัติความเป็นมา
 
           กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เดิมเป็นหน่วยงานในรูปแบบ “คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการข้อ ๔ ของประธานาธิบดีทรูแมน” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๔๙๓ ทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ 

           ต่อมา ขอบเขตของงานความร่วมมือกับต่างประเทศขยายตัวมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงได้รับการพิจารณายกฐานะขึ้นเป็นกรมวิเทศสหการ สังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้มีพระราชบัฐฐัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ให้จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยมีกรมวิเทศสหหการเป็นส่วนราชการในสังกัด และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ โอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในขณะนั้น บทบาทหน้าที่ของกรมวิเทศสหการคือ เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการบริหารงานรับและให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ โดยจะเน้นการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

           ปี ๒๕๔๕ ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบ  จึงได้ให้ยุบกรมวิเทศสหการ และโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน อัตรากำลัง และอื่น ๆ ไปเป็นส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากมีภารกิจด้านให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่ประเทศไทยต้องยึดมั่นปฏิบัติตามพันธกิจที่ประเทศไทยต้องดำเนินการตามข้อผูกพันระหว่างประเทศตามวาระโลก (Global Agenda) ประเด็นที่ประชาคมนานาชาติกำหนด (Global Issues) และนโยบายของรัฐบาลด้านการต่างประเทศมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้มีพระราชกฤษฏีกา จัดตั้ง “สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม วิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ และการฝึกอบรม โดยร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

S__30892046

            ต่อมา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการจัดตั้ง “กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้เพิ่ม “กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ” ในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ โดยในหมายเหตุ แนบท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้

           “เนื่องจากภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และความใกล้ชิดระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว สมควรยกฐานะสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

          ทั้งนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

Slide3_1