ทำเนียบอดีตผู้บริหาร

อธิบดีกรมวิเทศสหการ

5

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร

พ.ศ. ๒๕๐๓ -๒๕๑๑

6

ฯพณฯ พลโท ชาญ อังศุโชติ

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๓

9_1

นายผิว พูสวัสดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๓ -๒๕๑๗

1_1

นายชูชาติ ประมูลผล

พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๒

8_1

นายอภิลาศ โอสถานนท์

พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๘

3

นายวันชัย ศิริรัตน์

พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๕

13_1

นางสาวปรียา โอสถานนท์

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗

10_1

นายพิเชต สุนทรพิพิธ

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑

 

11

นายกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕

7_1

นายประดาป พิบูลสงคราม

พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๗

 

 

อธิบดีสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)

4

นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐

2_1

นางจิตริยา ปิ่นทอง

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒

14_1

นายอภินันท์ ภัทรธิยานนท์

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

12_1

นายพิรุณ ลายสมิต

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

 

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

16_1

นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

15_1

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

IMG_4351.AHJ_2

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔