จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

24 ธ.ค. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1 ธ.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP จ.กำปงจาม กัมพูชา

30 พ.ย. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาภายใต้แผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อรับมือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

15 ต.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประชุมทางไกลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

15 ต.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาภูมินท์พนมเปญ

2 มิ.ย. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ด้านโรคสัตว์ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางประมงพร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรมมป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

27 ม.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

29 ส.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต้นแบบกษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Susfficiency Economy Philosophy - SEP)

6 ส.ค. 2562