จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเด็ก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9 พ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

9 พ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดทำนิทรรศการออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

9 พ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ พร้อมการขนส่งและติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาล เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

26 ต.ค. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ ในเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)

26 ต.ค. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำนิทรรศการออนไลน์และสื่อวิดีทัศน์

11 ส.ค. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการต่อทักษะแรงงานเมียนมาภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา)

30 มิ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลคำม่วน ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

29 มิ.ย. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

10 มิ.ย. 2564