จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

10 มิ.ย. 2564

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมขนส่งและติดตั้ง ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

13 พ.ค. 2564

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับสาธารธรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับมือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลบ่อแก้ว และโรงพยยาบาลไซยะบูลี

24 มี.ค. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล Poipet Referral Hospital พร้อมขนส่งไปยังโรงพยาบาล Ptopet Referral Hospital ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

12 มี.ค. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

24 ก.พ. 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการ National Health Laboratory ณ กรุ่งย่างกุ้ง เมียนมา ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 ม.ค. 2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา

24 ธ.ค. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019

1 ธ.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP จ.กำปงจาม กัมพูชา

30 พ.ย. 2563