จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดทำ Thailand Virtual Exhibition สำหรับงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 พ.ย. 2564

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้กองความร่วมมือด้านทุน (Human Resources Development Cooperation Division : HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ต.ค. 2564

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศในเมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)

20 ต.ค. 2564

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ก.ย. 2564

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้กองความร่วมมือด้านทุน (Human Resources Development Cooperation Division:HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ส.ค. 2564

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ค. 2564

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

8 ก.ค. 2564

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

8 ก.ค. 2564

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Fice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

31 ก.ค. 2562