จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่อง teleprompter เพื่อใช้ในราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ต.ค. 2564

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

2 เม.ย. 2561

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

2 เม.ย. 2561

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

2 เม.ย. 2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

2 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

2 เม.ย. 2561

ประกาศเชิญชวน

2 เม.ย. 2561

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

2 เม.ย. 2561

ประกาศราคากลาง

2 เม.ย. 2561