จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการโครงการจัดทำ Thailand Virtual Exhibition สำหรับงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

22 พ.ย. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือแบบพกพาและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธุทุนการศึกษาภายใต้กองความร่วมมือด้านทุน (Human Resources Development Cooperation Division : HRD)

17 ส.ค. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการ National Laboratory Health (NHL) กรุงย่างกุ้ง ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 ก.ค. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 ก.ค. 2564

ประกาศราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

28 มิ.ย. 2564

ประกาศราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

28 มิ.ย. 2564