จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

14 ก.ค. 2563

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

17 เม.ย. 2563

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

17 เม.ย. 2563

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รับรองผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

30 มี.ค. 2563

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

25 พ.ย. 2562

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพัน ณ Toul Samrong Rice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

28 มิ.ย. 2562

ประกาศราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพัน ณ Toul Samrong Rice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

28 มิ.ย. 2562

ประกาศราคากลางการจ้างผู้อำนวยการบริหารแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน สาขาสาธารณสุข

31 พ.ค. 2562

การกำหนดขอบเขตการจ้างและกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องพักภายในอาคารหอพักสำนักงานโครงการ ILEA - BANGKOK

18 ก.พ. 2562