จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งหนังสือพระราชทานสำหรับโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด Pulse Oximeter) ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2564

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up เกี่ยวกับบทบาทไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย – สปป.ลาว ในหัวข้อ “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลโครงการ ภายใต้ TICA/JICA Triangular Cooperation Program for Myanmar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประชุมทางไกลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เดินทางเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ ๒ (เส้นทาง กทม. - สระแก้ว - กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เดินทางเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ ๒ (เส้นทาง กทม. - สุรินทร์ - กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างชุด PPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และการตรวจรักษาโรคแบบ Coverall และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนส่งหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดยการสนับสนุนของ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม ZOOM สำหรับสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ต.ค. 2563