จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งหนังสือคู่มือ Manual Guideline for Climate Resilience on Fruit and Vegetable Crops in Cambodia ไปยังกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย - กัมพูชา ระยะ ๓ ปี สาขาเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมาชิกโปรแกรม Zoom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ต.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔๗ รายการ ไปยังโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (เพิ่มเติม) เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ (เพิ่มเติม) เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๔

9 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือแบบพกพาและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บรูณาการกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชิงรุกในกรอบอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2564