จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract ไปยังโรงพยาบาลไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract ไปยังโรงพยาบาลบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำจดหมายข่าวกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ “การทูตเพื่อการพัฒนา” ฉบับที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบ่อแก้วและโรงพยาบาลไซยะบูลี ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถและจ้างเหมารถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

10 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งสิ่งของพระราชทานฯ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้องปฏิบัติการสำเร็จรูป (ตู้ Container) สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานไทย - กัมพูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ TICA เกี่ยวกับภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID - 19

20 พ.ค. 2564