จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เดินทางเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ ๒ (เส้นทาง กทม. - สระแก้ว - กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เดินทางเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ ๒ (เส้นทาง กทม. - สุรินทร์ - กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างชุด PPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และการตรวจรักษาโรคแบบ Coverall และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนส่งหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดยการสนับสนุนของ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม ZOOM สำหรับสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership ในโอกาสต่าง ๆ

6 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล (Content) เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของเว็บไซต์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีการคัดเลือก

10 ก.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำวัสดุสิ่งของจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์เกี่ยวกับภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs Partnership โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.ย. 2563