การประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แผนงาน IMT-GT (The 12th IMT-GT Working Group Meeting on Human Resource Development: WGHRD)

การประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แผนงาน IMT-GT (The 12th IMT-GT Working Group Meeting on Human Resource Development: WGHRD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 63 view

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แผนงาน IMT-GT (The 12th IMT-GT Working Group Meeting on Human Resource Development: WGHRD) ซึ่งในปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ เน้นย้ำบทบาทของกรมความร่วมมือฯ ในฐานะของหน่วยประสานงานหลักของ WGHRD โดยยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของ WGHRD ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในการพัฒนาทักษะใหม่ (reskill) และการเพิ่มทักษะเดิม (upskill) เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดแรงงานที่ดี เหมาะสม และนำมาซึ่งการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค IMT

แผนงาน IMT-GT เป็นกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ โดยรัฐบาลของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคของทั้งสามประเทศ

กรมความร่วมมือฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักของคณะทำงานทรัพยากรมนุษย์ (WGHRD) ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดสาขาหลัก (key focus areas) ที่จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมที่มีนัยสำคัญต่ออนุภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (WGHRD) ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แผนงาน IMT-GT จัดโดยกรมความร่วมมือฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าจากผลการประชุม WGHRD ครั้งที่ ๑๑ ที่ผ่านมา รับทราบข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่อาวุโส

ในการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ที่มีต่อ WGHRD และร่วมกันกำหนดโครงการของ WGHRD ภายใต้แผนดำเนินงานระยะ ๕ ปี ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  (Implementation Blueprint (IB) ๒๐๒๒-๒๐๒๖) รวมถึงพิจารณาข้อกำหนด (Terms of Reference) ของ WGHRD การบรรจุถ้อยแถลงของคณะทำงานสาขาทรัพยากรมนุษย์ในแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี ๓ ฝ่าย รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่ประเทศไทย ในโอกาสนี้ กรมความร่วมมือฯ ยังได้จัดการศึกษา ดูงานที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Siriraj Applied Thai Traditional Medicine) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม WGHRD เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีทางด้านสาธารณสุขของไทย ในการใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในการบำบัดรักษา ร่วมกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ