การประชุมพิจารณาร่างหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

การประชุมพิจารณาร่างหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

20 เม.ย. 2564

82 view

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔  นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ