การประชุม Development Dialogue ครั้งที่ ๕ ณ นครเยรูซาเล็ม อิสราเอล

การประชุม Development Dialogue ครั้งที่ ๕ ณ นครเยรูซาเล็ม อิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 971 view

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม Development Dialogue ครั้งที่ ๕ ณ นครเยรูซาเล็ม อิสราเอล โดยมีนาง Eynat Shlein, Head of Israel's Agency for International Development Cooperation (MASHAV) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายอิสราเอล

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการจัดทำแผนงานความร่วมมือระยะ ๒ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)  ภายใต้ความร่วมมือใน ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. ความร่วมมือทวิภาคี  ฝ่ายไทยประสงค์จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญอิสราเอล ในด้าน new agricultural technology, water management, Start-up  และ SMEs  และฝ่ายอิสราเอลสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไทยในด้านสาธารณสุข การอบรมให้แก่ผู้พิการ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะเสนอหัวข้อที่สนใจให้อีกฝ่ายพิจารณา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ /ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันต่อไป
๒. ความร่วมมือไตรภาคี TICA MASHAV และสถาบันลุ่มน้ำโขง  ร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๓. ความร่วมมือระดับภูมิภาค  โดยไทยและอิสราเอล  ร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการหารือในรายละเอียดของแต่ละกรอบความร่วมมือในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

จากนั้น คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านการศึกษา (MASHAV educational  training center) โดยมีนาง Yudith Rosenthal, ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  โดยศูนย์ดังกล่าวมีบทบาทในการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ ของ MASHAV ในด้านการพัฒนาการเรียน การสอน (pedagogy) โดย MASHAV จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศอิราเอลทั้งหมด  และรัฐบาลของผู้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยได้หารือเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการเรียนการสอนด้าน Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) ให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาของไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ