การฝึกอบรม หัวข้อ Sustainable Alternative Livelihood Development ภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – โคลอมเบีย ระยะ ๓ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

การฝึกอบรม หัวข้อ Sustainable Alternative Livelihood Development ภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – โคลอมเบีย ระยะ ๓ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2565

| 1,584 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ the Colombian Presidential Agency of International Cooperation (APC Colombia) จัดกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ the Agency for the Renewal of the Territory (ART) ระหว่างไทยกับโคลอมเบียภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - โคลอมเบีย ระยะ ๓ ปี สาขาการพัฒนาทางเลือก

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดการฝึกอบรม ร่วมกับนาง Aleaxardar Díaz ผู้อำนวยการ South - South Cooperation (APC - Colombia) นายสรยุทธ ชาติสมบัติ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา และนางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย ในหัวข้อ Sustainable Alternative Livelihood Development (SALD) ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง ๒ ประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาทางเลือก ตลอดจนการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ