การประชุม High-Level Round Table Meeting ของ สปป. ลาว ครั้งที่ ๑๓

การประชุม High-Level Round Table Meeting ของ สปป. ลาว ครั้งที่ ๑๓

21 พ.ย. 2564

84 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม High-Level Round Table Meeting (RTM) ครั้งที่ ๑๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาว โดยกระทรวงวางแผนและการลงทุนเป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมการประสานงานและความเข้าใจระหว่าง สปป. ลาว กับประเทศคู่ร่วมมือ Development Partners (DPs)

รองปลัดฯ กต. ชื่นชมความสำเร็จของคณะกรรมาธิการร่วมด้านความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว พร้อมเน้นย้ำที่จะกระชับความร่วมมือความร่วมมือระหว่างประชาชนผ่านการดำเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ลาว ระยะ ๓ ปี ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสปป. ลาวในการหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country) เพื่อความมั่งคั่งและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพของสถาบัน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ของ สปป. ลาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ