การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือโครงการ (JCC) สำหรับโครงการ The Project on Capacity Improvement for Road Traffic Safety Institution and Implementation in the Kingdom of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือโครงการ (JCC) สำหรับโครงการ The Project on Capacity Improvement for Road Traffic Safety Institution and Implementation in the Kingdom of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2565

| 720 view

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือโครงการ (JCC) สำหรับโครงการ The Project on Capacity Improvement for Road Traffic Safety Institution and Implementation in the Kingdom of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนาย TANAKA Hiroo, Director General Infrastructure Management Department องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการ The Project on Capacity Improvement for Road Traffic Safety Institution and Implementation in the Kingdom of Thailand เป็นความร่วมมือระหว่าง JICA กระทรวงคมนาคม และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้มีการจัดการประชุม JCC แล้ว ๓ ครั้ง

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการฯ ผ่านการรายงานผลลัพธ์ของกิจกรรมโครงการฯ ในปีที่ ๑ และแผนการดำเนินโครงการในปีที่ ๒ ของคณะทำงานย่อยทั้ง ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม ๒) กรมทางหลวง ๓) กรมทางหลวงชนบท และ ๔) กรมการขนส่งทางบก การดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ (Near-Miss) เพื่อหาแนวทางป้องกัน การออกแบบและก่อสร้างถนนที่มีความปลอดภัย การหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เช่น การพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจาก JICA โดยได้คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ