การรับมอบเครื่องมือเพื่อสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 และการเก็บรักษาวัคซีนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือโรคโควิด 19

การรับมอบเครื่องมือเพื่อสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 และการเก็บรักษาวัคซีนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือโรคโควิด 19

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 880 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบเครื่องมือเพื่อสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดของโรค COVID-19 และการเก็บรักษาวัคซีนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือโรคโควิด 19 จากนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. MORITA Takahiro, Chief Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency – JICA) ประจำประเทศไทย โดยนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

อุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นส่งมอบให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย วัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการจำนวน ๕๕ รายการ และอุปกรณ์ระบบรักษาความเย็นสำหรับตัวอย่างและวัคซีนจำนวน ๘๗ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๔๐๐ ล้านเยน หรือประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการระดับชาติเพื่อรับมือกับโรค COVID-19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบัน ต้านโรคติดเชื้อเพื่อรับมือกับโรค COIVD-19 ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง JICA กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขของไทย มีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ