การสัมมนาหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

การสัมมนาหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 249 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดการสัมมนาหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค การส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) ธุรกิจที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ โอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น landbridge เพื่อแก้ปัญหา missing links ที่สามารถเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว และการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านตลาดเงินและตลาดทุน โดยใช้นวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในการนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะนำผลการหารือระดับสูงครั้งนี้ประมวลเป็นข้อคิดเห็นเชิงนโยบายด้านการทูตเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปรับตัวและใช้โอกาสจากโครงการรถไฟจีน-ลาว ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลกรวมทั้งสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงการทูตเศรษฐกิจต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ