การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก ๔ แขวงตอนใต้ของลาว

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก ๔ แขวงตอนใต้ของลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 44 view

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก ๔ แขวงตอนใต้ของลาว ได้แก่ แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สปป.ลาว ด้านสาธารณสุขชายแดน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดร.อินปัน อินทิลาด หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอัตตะปือ ท่านสีวิไช ไชยสาน รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก และทีมอบรมจากแขวงสาละวัน และแขวงเซกอง ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมครั้งนี้ผ่านทาง online ด้วย

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ๔ แขวงตอนใต้ของลาว เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สปป.ลาว ด้านสาธารณสุขชายแดน ระหว่าง จ. อุบลราชธานี – แขวงจำปาสัก และแขวงสาละวัน รวมถึง ๒ แขวงตอนใต้ของลาว ที่ไม่ได้มีชายแดนติดกับประเทศไทยด้วย คือ แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับเมืองคู่ขนานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการวางแผนส่งต่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดไปพักฟื้นและดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาล ๔ แขวงตอนใต้ของลาว พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) ในทุกกลุ่มโรค และพัฒนายกระดับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขชั้นนำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลใน ๔ แขวงตอนใต้ของลาว เข้าร่วมอบรมจำนวนรวม ๓๒ คน การอบรมเป็นรูปแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติจริงผ่านการหารือรายกรณี (Case Conference) ใน ๖ แผนก ดังนี้ ๑. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Emergency Room (ER) ๒. แผนกศัลยกรรมกระดูก Orthopedics (ORTHO) ๓. แผนกผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม Surgical Intensive Care Unit (SICU) ๔. แผนกผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ Cardiac Care Unit (CCU) ๕. แผนกสูติ-นรีเวชกรรม Obstetric-Gynecology (OB-GYN) และ ๖. แผนกกุมารเวชกรรม Pediatrics (PED)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล ๔ แขวงตอนใต้ของลาว ที่โรงพยาบาลแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนงานฯ เพื่อหารือและประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้าร่วมอบรม และนำมาถอดบทเรียนประกอบการจัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นข้างต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ