คณะผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ณ สถานเอกอัคราชทูต ณ สิงคโปร์

คณะผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ณ สถานเอกอัคราชทูต ณ สิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2567

| 184 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องโถงชั้น ๒ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับคณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติจากภาคธุรกิจสิงค์โปร์ ภาคธุรกิจไทย นักศึกษาไทย รวมถึงคนไทยในสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมงานนิทรรศการ และกล่าวขอบคุณกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดนิทรรศการฯ นี้

ในโอกาสนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ คำนิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้นำมาจัดทำป้ายนิทรรศการฯ อ้างอิงจากหนังสือ “๑๐ ทศมราชาพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” หรือ “The 10th King” จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ภายในงานนิทรรศการฯ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักษา สืบสาน และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนสิงคโปร์สีเขียว (Singapore Green Plan: SGP 2030) อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ