ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายกัมพูชาสำหรับโครงการ OVOP ของกัมพูชา

ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายกัมพูชาสำหรับโครงการ OVOP ของกัมพูชา

16 พ.ย. 2563

310 view

นที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ เข้าร่วมการประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายกัมพูชาสำหรับโครงการ OVOP ของกัมพูชาซึ่ง ได้แก่ การฝึกอบรม (๑) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ OVOP ของ กพช. จากส่วนกลางสู่ส่วนจังหวัด/ท้องถิ่น (๒) เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริม OVOP ที่จังหวัดกำปงจาม และ (๓) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ