ผู้แทนกรมความร่วมมือเข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตร TCTP “Modernization of Power Distribution System ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

ผู้แทนกรมความร่วมมือเข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตร TCTP “Modernization of Power Distribution System ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

| 190 view

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน  เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม Third Country Training Programe (TCTP) หลักสูตร “Modernization of Power Distribution System in ASEAN Countries” ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan Internationl Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12A การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (คลองเตย) โดยมี Ms. Yuki KITAGAWA, Senior Representative, JICA ประจำประเทศไทย และนายดิเรก บุญปิยทัศน์ รองผู้ว่าการ (บริหารองค์กร) การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ร่วมกล่าวเปิดหลักสูตรดังกล่าว

หลักสูตรดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้รับทุนเข้าร่วมทุนอบรม จำนวน ๒๕ ราย จากประเทศเป้าหมาย ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยนางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและแสดงความขอบคุณต่อการไฟฟ้านครหลวงและ JICA ในความร่วมมือจัดหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นและพัฒนาแหล่งจ่ายไฟให้มีความสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างกันต่อไป รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเอง เพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ