พิธีการเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region

พิธีการเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ค. 2565

| 39 view

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme: TCTP) หลักสูตร Strengthening Disability-Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region ร่วมกับ Mr. Takahiro Morita ตำแหน่ง Chief Representative JICA ประจำประเทศไทย และ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development and Training Center for Persons with Disabilities: APCD) ผ่านระบบ Zoom Meeting

การฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย TICA และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยร่วมมือกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในลักษณะความร่วมมือไตรภาคี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีต่อคนพิการอีกด้วย (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR)
TICA ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนทุนหลักสูตรนี้ผ่านสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน ๒๔ ราย จาก ๘ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme : TCTP) เป็นความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ประเทศไทยและคู่ร่วมมือตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบการให้ทุนฝึกอบรมแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเหล่านั้นให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการของประเทศผู้รับ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยและประเทศคู่ร่วมมือ อาทิ ญี่ปุ่น ฯลฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ