รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการหารือกับ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวียดนามตอนล่าง

รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการหารือกับ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวียดนามตอนล่าง

18 พ.ย. 2563

175 view

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการหารือผ่านระบบทางไกล (Video Conference) กับ นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวียดนามตอนล่าง โดยมี นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ