อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 668 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาย Sam Shreinder อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก Luxembourg Agency for Development Cooperation (LuxDev) เยี่ยมคารวะนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคีระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ LuxDev ใน สปป.ลาว ในกรอบต่าง ๆ โดยเฉพาะภายใต้ Letter of Understanding ระหว่างกรมความร่วมมือฯ และ LuxDev ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน สปป.ลาว ในหลายสาขา อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข อาชีวศึกษา และการพัฒนาชนบท ตลอดจนหารือแนวทางการขยายความร่วมมือไตรภาคีไปสู่ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ