กิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine” ผ่านระบบทางไกล

กิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine” ผ่านระบบทางไกล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2565

| 979 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เปิดกิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine” ผ่านระบบทางไกล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย (TSCCM) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาผู้ป่วยเด็กของ สปป.ลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อรับมือโรค COVID-19

กิจกรรมนี้ มี นพ. รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ และนพ. รังสรรค์ ภูรยานนทชัย มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการรักษาคนไข้วิกฤตของโรค COVID-19 ในเด็กให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ใน รพ. เด็ก สปป. ลาว ซึ่งมีบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสปป.ลาว กว่า ๖๐ ราย ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ