อาสาสมัครประจำปี

อาสาสมัครประจำปี

20 เม.ย. 2563

231 view

ความร่วมมือภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)

 

รุ่นที่ ๑ (ปี ๒๕๕๒)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

น.ส.  จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์

(Ms. Juthamanee Somboonsut)

Programme Officer (HIV/AIDS)

Department of Public Health, Ministry of Health, Thimphu

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ขยายอีก ๑ ปี  ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

น.ส. ชนะรัฐ พุ่มคชา

(Ms. Chanarat Poomkacha)

 IT (Web Design/

Networking)

Tourism Council of Bhutan, Thimphu

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

น.ส. พจน์มาศ

รสหวาน

(Ms. Podjamas Roswan)

 

Hotel Architect

 

Tourism Council of Bhutan, Thimphu

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ขยายอีก ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

น.ส. อริศรา

จักษ์ตรีมงคล

(Ms. Arisara Jaktreemongkol)

 

Product Development (Handicraft)

Handicraft Association of Bhutan (HAB), Thimphu

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ขยายอีก ๑ ปี  ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

 

รุ่นที่ ๒ (ปี ๒๕๕๓)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายอดิพล

เอื้อจรัสพันธุ์

Entomologist

National Plant Protection Centre, Thimphu

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

น.ส. สิริพร

มังกรศิลานนท์

 

Trainer (Marketing / Business Planning

Handcraft Association of Bhutan, Thimphu

RCSC และ ย้ายหน่วยงาน (๔ พ.ค. ๕๕) ไปยัง Agency for Indigenous Crafts, Ministry of Economic Affairs

๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ถึง

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นายบัณฑิต

ฤทธิ์บำรุง

 

Agriculture Engineer

College of National Resources, Lobesa

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

รุ่นที่ ๓ (ปี ๒๕๕๔-เป็นคำขอจากปี ๒๕๕๓)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายชาติชาย

เทียมสนิท

Computer Hardware and Network

(Instructor)

Rangjung Vocational training Institute, Trashigang

 

๓ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ขยายอีก ๑ ปี ถึง ๓ กันยายน ๒๕๕๖

นายเอกสุวัชร์

พิพัฒธนานันต์

Furniture Making

(Instructor)

Rangjung Vocational Training Institute, Trashigang

๓ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ขยายอีก ๑ ปี ถึง ๓ กันยายน ๒๕๕๖

 

รุ่นที่ ๔ (ปี ๒๕๕๕-เป็นคำขอปี ๒๕๕๔)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายอธิณัฐ

ไตรอมรวิมาน

 

Audio Visual Editor

Information and Communication Service, Ministry of Agriculture and Forests

๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๖

นางสาวสิรินทิพย์

สินแสงแก้ว

Architect

People’s Project Office, His Majesty’s Secretariat

๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๖

 

 

รุ่นที่ ๕ (ปี ๒๕๕๖ เป็นคำขอปี ๒๕๕๕)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายร่มเกล้า ทรงมัจฉา

Civil (Structural) Engineer

Tourism Council of Bhutan, Thimpu

 

 

 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ –

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

นางสาวธีรา 

อินทร์สวาท

Housing Economist

National Housing Development Corporation (NHDC) Limited, Thimpu

 

 

รุ่นที่ ๕ (ต่อ)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวลนา วงศ์พุฒ

Hotel Architect

Tourism Council of Bhutan, Thimpu

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ –

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(ขยายถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗)

 

นางสาวกุลจิรา  ทวี

Landscape Architect

National Housing Development Corporation (NHDC) Limited, Thimpu

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ –

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(ขยายถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

นายเอกชัย

ชัยรักเกียรติ

Animal Nutritionist

National Feed and Fodder Development Programme, Department of Livestock, Ministry of Agriculture and Forests, Bumthang

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ –

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(ขยายถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)

 

รุ่นที่ ๖ (ปี ๒๕๕๗ เป็นคำขอปี ๒๕๕๖)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาพร 

วัดเล็ก

Occupational Health and Safety Inspector

Department of Labour, Ministry of Labour& Human Resources, Thimphu

 

 

 

 

๗ กันยายน ๒๕๕๗ –

๖ กันยายน ๒๕๕๘

นายจักรรินทร์  สีมา

 

Social Protection Expert 

Department of Labour, Ministry of Labour& Human Resources, Thimphu

 

 

รุ่นที่ ๖ (ต่อ)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายภิรายุ 

คนึงกิจก้อง 

Biomedical Engineer

Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (JDWNRH), Ministry of Health, Thimphu

 

 

 

 

 

 

 

๗ กันยายน ๒๕๕๗ –

๖ กันยายน ๒๕๕๘

นายไชโย 

โอภาสสมุทรชัย

Furniture Making and Designing Instructor

Technical Training Institute, Rangjung, Ministry of Labour and Human Resources, Trashigang

นายนวพล  ลัคนากุล

Analytical Chemist (Analyst)

National Food Testing Laboratory, Bhutan Agriculture Food and Regulatory Authority (BAFRA), Ministry of Agriculture and Forests, Yusipang

นายตวัน  ธรรมสุนทร

Food Toxicologist

BAFRA, Ministry of Agriculture and Forests, Thimphu

 

รุ่นที่ ๗ (ปี ๒๕๕๘ เป็นคำขอปี ๒๕๕๗)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวพิมพ์ศิริ 

ด่านพิษณุพันธุ์

Orchid Cultivation and Propagation

Rural Development Training Centre, Zhemgang, Ministry of Agriculture & Forests/ Zhemgang

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

นายดอนชาย 

มนัสพรหม

Architect

Tourism Council of Bhutan /Thimphu

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(ขยายถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

 

 

รุ่นที่ ๗ (ต่อ)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวทัศนียา 

โสดาสร้อย

System Analyst  and Developer

Royal Civil Service Commission /Thimphu                                

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

นางสาวพุธวดี

ลีฬหาชีวะ

Thai Language  Instructor

 

Royal Institute for Tourism and Hospitality (RITH), Tourism Council of Bhutan /Thimphu

ครั้งที่ ๑ ๑ กุมภาพันธ์ –

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒ ๑ กุมภาพันธ์ –

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓ ๑ มกราคม –

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

รุ่นที่ ๘ (ปี ๒๕๕๙ เป็นคำขอปี ๒๕๕๘)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

น.ส.วศินี  หมั่นทำ

Spa Instructor 

Royal Institute for Tourism and Hospitality, Thimphu

๑ สิงหาคม –

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

น.ส. กนกลักษณ์

       คงสำราญ

Furniture Making Instructor 

     

Technical Training Institute, Rangjung, Trashigang

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ –

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ขยายถึง ๑๘ ต.ค.๒๕๖๐)

นายปกป้อง

       ปัตทวีคงคา

Computer Hardware

repair and Networking

Instructor

Technical Training Institute, Rangjung, Trashigang

 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ –

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ขยายถึง ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๑)

น.ส. วีนัส  ภักดีคง

Floriculture and Amenity   Landscaping

Floriculture and

Amenity Landscaping

Centre (FALC),

Dechencholing

 

 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ –

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

น.ส.นฤมล เพริศวงศ์

Mushroom Culturist

National Mushroom Centre, Bobesa,

Department of Agriculture

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ –

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

(กลับก่อน ๒๖ ก.ย.๒๕๖๐)

 

 

รุ่นที่ ๙ (ปี ๒๕๖๐ เป็นคำขอปี ๒๕๕๙)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

น.ส. ธีราภา เมธวรานนท์

Marketing Officer

National Organic Program, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Forests, Thimphu

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐-                      ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

 

น.ส. วิภาสิริ สมนึก

๓ D Portrait Making  (Sculpture) Instructor

Institute of Zorig Chusum, Trashiyangtse, Ministry of Labour and Human Resources

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐-                     ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขยายระยะวลา ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

น.ส. อรุโณชา โพธิ์บุญ

Souvenir Making and Packing Instructor

Institute of Zorig Chusum, Trashiyangtse, Ministry of Labour and Human Resources

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐-              ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(ขยายระยะวลา ๙ ตุลาคม -๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)

น.ส. วริษา 

        กีรติพันธวงศ์

Architect

Tourism Council of Bhutan, Thimphu

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐-๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

รุ่นที่ ๑๐ (ปี ๒๕๖๑ เป็นคำขอปี ๒๕๖๐)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายกัลยวัฒน์

      กาญจนาภา

Auto Electrical Instructor

Technical Training Institute, Samthang, Wangdue, Ministry of Labour and Human Resources

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ –

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒)

 

นายเปรมปรี ชูกลิ่น

Carpentry Instructor

Technical Training Institute, Chumey Bumthang, Ministry of Labour and Human Resources

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ –

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายพงศนันท์

      จันทโรทัย

Software Developer

Royal Civil Service Commission, Management Information System Division, Thimphu

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ –

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

รุ่นที่ ๑๑ (ปี ๒๕๖๒ เป็นคำขอปี ๒๕๖๑)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายปฏิทิน ญาณอัมพร

Audio Visual Production Supervisor

Information and Media Office, Health Promotion Division (HPD), Department of Public Health, Ministry of Health

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ –

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

 

นางสาวนิศานาถ

แหยมคง

Laboratory Officer (Drug Analysis)

Royal Centre for Disease Control, Department of Public Health, Ministry of Health, Thimphu

นางสาวมัชฌิมาพร

ส่องแสง

Laboratory Teachnologist

Royal Centre for Disease Control, Department of Public Health, Ministry of Health, Thimphu

นางสาวสุรีย์พร

นนทชัยภูมิ

Micro propagation (Technician/ Supervisor)

Botanical Garden, National Biodiversity Centre, Ministry of Agriculture and Forests, Serbithang, Thimphu