อาสาสมัครตามคำขอพิเศษ

อาสาสมัครตามคำขอพิเศษ

20 เม.ย. 2563

186 view

คำขอพิเศษครั้งที่ ๑ (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายชิตพล เปลี่ยนคิริ

Modern Dance

 

Royal Secretariat, Thimpu

 

๑๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

น.ส. เพชรพริ้ง ธนสมบูรณ์

Hip Hop

น.ส. เพชรพริ้ง ธนสมบูรณ์

 

Modern Dance & Hip Hop

๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

น.ส. อรวีร์ จำนรรศิลป์

นายบดินทรเดชา อินทรประเสริฐ

น.ส. ธนิสรา แก้วอินทร์

คำขอพิเศษครั้งที่ ๒ (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายสนั่น บุญลา (ผชช.)

loom’s expert

Royal Secretariat, Thimpu

 

๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๖

นายบดินทรเดชา อินทรประเสริฐ

 

Modern Dance

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ –

๑ มกราคม ๒๕๕๗

น.ส. ธนิสรา แก้วอินทร์

นางอรวีย์ จำนาญศิลป์

รศ.ดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ (ผชช.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

soap-making

๑๑-๑๙ มกราคม ๒๕๕๗

 

อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ (ผชช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ (ผชช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

candle-making

นายอนุสรณ์  ใจทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผชช.)

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๓  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายกฤษณะ บุญประสิทธิ์

Karate/

Taekwondo /Judo instructors

Royal Secretariat, Thimpu

๑๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

นางสาวณธษา สินชัยเดชา

นายณรงค์  ขาวล้วน

ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย (ผชช.)

Candle-making/ Soap-making

๑๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

อาจารย์รุ่งฤทัย  รำพึงจิต (ผชช.)

อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ (ผชช.)

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ –

๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม (ผชช.)

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๓  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง) (ต่อ)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายบดินทรเดชา อินทรประเสริฐ

Dance Instructor

Royal Secretariat, Thimpu

๑๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายภากร วานิชย์หานนท์

น.ส.ดาริกา  สังข์นาค

น.ส.ธนิสรา แก้วอินทร์

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ –

๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๔  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายบดินทรเดชา อินทรประเสริฐ

Dance Instructor

Royal Secretariat, Thimpu

๑๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

น.ส.ธนิสรา แก้วอินทร์

น.ส.เพชรพริ้ง ธนสมบูรณ์

๑ – ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๙ 

น.ส. อรวีย์ ทัดเที่ยง

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ –

๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๕  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวดาริกา  สังข์นาค

Dance Instructor

Royal Secretariat, Thimpu

๑๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

น.ส. อรวีย์ ทัดเที่ยง

น.ส.เพชรพริ้ง ธนสมบูรณ์

น.ส. อรวีย์ ทัดเที่ยง

๒-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๖  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวดาริกา  สังข์นาค

Dance Instructor

Royal Secretariat, Thimpu

๑๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

น.ส. อรวีย์ ทัดเที่ยง

น.ส.เพชรพริ้ง ธนสมบูรณ์

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๗  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวังภูฏาน ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Home Ownership Project Endowment)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

อ.ศันสนีย์ ทิมทอง

ทำอาหาร

(Cooking)

RBA Wing ๕ Sibsoo VSD Centre, Samtse Dzongkhag

๔-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

ผศ. ณนนท์ แดงสังวาลย์

ขนมอบ

(Bakery)

RBA Wing ๕ Sibsoo VSD Centre, Samtse Dzongkhag

๔-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

นายทรงกลด ตันศิริ

ช่างซ่อมเครื่องใช้

ในบ้าน

(Home Appliances Repairs)

MTC Wangdue VSD Centre

๔-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

ผศ.อภิรัติ โสฬศ

ช่างตัดเสื้อ (Tailoring) 

RBG HQ VSD Centre Thimphu

๑๘ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

นางศุภรัสมิ์ โชติชยธรอนันต์

ช่างตัดผม (Saloon)

RBG HQ VSD Centre Thimphu

๑๘ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

 

คำขอพิเศษครั้งที่ ๘  (โดยสำนักงานเลขาธิการพระราชวังภูฏาน ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Home Ownership Project Endowment)

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผศ. ดร. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ช่างซ่อมเครื่องใช้

ในบ้าน

(Home Appliances Repairs)

RBA Wing 5 Siboo, VSD Centre, Samtse Dzongkhag

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ –
๗ พ.ย. ๒๕๖๒

ผศ. อภิรัติ โสฬศ

ช่างตัดเสื้อ (Tailoring) 

RBA Wing IX, Gelephu Dzongkhag

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ –
๗ พ.ย. ๒๕๖๒

ผศ. ณนนท์ แดงสังวาล

ขนมอบ

(Bakery)

RBP HQ VSD Centre, Thimphu

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ –
๗ พ.ย. ๒๕๖๒

อ.ศันสนีย์ ทิมทอง

ทำอาหาร

(Cooking)

RBP HQ VSD Centre, Thimphu

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ –
๗ พ.ย. ๒๕๖๒

นางศุภรัสมิ์ โชติชยธรอนันต์

ช่างตัดผม (Saloon)

PTI Jigmeling, Sarpang Dzongkhag

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ –
๗ พ.ย. ๒๕๖๒