ภายใต้โครงการต่าง ๆ

ภายใต้โครงการต่าง ๆ

20 เม.ย. 2563

182 view

ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณาจักรภูฏาน                                                                                                

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นายศักดา  จรัญญากรณ์

Product Design 

 

 

 

 

Queen’s Project Office (QPO),

His Majesty’s Secretariat

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  – 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

นายวีระพล สินสร้าง

Information Technology

นายบัณฑิต นันทะเทศ

 

Information Technology

๑๑ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายนักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

การเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์

๒๘ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน๒๕๖๒

 

ภายใต้โครงการ Sustainable Community Development Model Based on the Application of SEP for OGOP Villages in Bhutan (OGOP Model II) 

ของราชอาณาจักรภูฏาน     

ชื่ออาสาสมัคร

สาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางสาวบุษราคัม เทียมสยาม

Coomunity Based Tourism

 

Queen’s Project Office (QPO),

His Majesty’s Secretariat

 

 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

นางสาวชาติลดา สง่ากิจนาย

Product Devlopment