โคลอมเบีย

โคลอมเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,881 view

สาธารณรัฐโคลอมเบีย (Republic of Colombia)

ข้อมูลทั่วไปความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความตกลง (Agreement)

ยังไม่มีความตกลงใดๆ

กรอบแผนงาน (Framework)

แผนงานความร่วมมือฯ ไทย – โคลอมเบีย ระยะ 3 ปี
(ค.ศ. 2019 – 2021)

 

วิธีการดำเนินงานความร่วมมือ (Modality)

1) ความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral)

2) ความร่วมมือภายใต้กรอบ FEALAC

3) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC)

รูปแบบความร่วมมือ (Form)

๑) โครงการความร่วมมือฯ  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุนฝึกอบรมAITC/ทุนศึกษาTIPP) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (แลกเปลี่ยน)

 

สถานะการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือ

รายละเอียด

1) ทวิภาคี

        - จากการประชุม Bilateral Consultations ไทย – โคลอมเบีย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ประเทศไทย ฝ่ายไทยได้เสนอร่างแผนความร่วมมือทางวิชาการในระยะ ๓ ปี (ค.ศ. 2019 – 2021) ไทย - โคลอมเบีย ในลักษณะ South - South Cooperation แบบร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Cost - Sharing Basis) โดยกิจกรรมความร่วมมือระดับทวิภาคี ประกอบด้วย

  • ด้าน Alternative Development: Providing viable alternatives to illicit drug cultivation
  • ด้าน Eco-tourism (มีรายละเอียดกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาหน่วยงานดำเนินการ)
  • ด้าน Human Resource Development (HRD)

 

        - เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้พบหารือกับ Ms. Angela Ospina อธิบดีกรมความร่วมมือฯ โคลอมเบีย (APC) ระหว่างการประชุม 2019 High-level Forum of Directors General for Development Cooperation โดยอธิบดี APC แจ้งว่า ปธน. โคลอมเบียมีนโยบายให้ขยาย ครม. กับไทยมากขึ้น จึงประสงค์จะมีกรอบความร่วมมือกับไทยอย่างเป็นระบบ ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง ดังนี้ 1) เริ่มกระบวนการจัดทำ MOU ระหว่าง APC และ TICA ภายในปี 2563 2) ร่วมกันพิจารณา ครม. ไตรภาคีที่ไทยสามารถร่วมกับโคลอมเบียได้ 3) ดำเนินกิจกรรม Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness Tourism, Community Tourism and Ecotourism และพิจารณาจัด Study tour เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

        - สำหรับกิจกรรม Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness Tourism, Community Tourism and Ecotourism ฝ่ายโคลอมเบียได้ส่ง concept paper ให้ฝ่ายไทยพิจารณา เป็นการภายในทาง e-mail แล้วแต่ยังไม่มีเอกสารนำส่งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งร่าง concept paper ดังกล่าวให้กับ ม.บูรพา พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้หารือกับ นาย Alfredo Ramos อธ.กรมเอเชียฯ โคลอมเบีย กต. ระหว่างการประชุม FEALAC FMM ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐโดมินิกัน โดยฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุน ครม. ในสาขาการท่องเที่ยว และการปลูกพืชทดแทนยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีในกรอบ FEALAC ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจร่วมกันโดยขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากฝ่ายโคลอมเบีย

 

2) ภายใต้เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia - Latin America Cooperation - FEALAC)

     - สำหรับปี 2563 ประเทศไทยได้สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี (AITC) โดยให้ priority แก่กลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

       1) Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems (MoTSAS)

       2) Sustainable Community-based Eco-tourism Development

       3) Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development

       4) Disaster Risk Management in Thailand (12 - 28 พฤษภาคม 2563)

 

 

     - นอกจากนี้ ประเทศไทยได้แจ้งต่อที่ประชุม FEALAC FMM (ระดับ รมว.กต.) ครั้งที่ 9 ณ สาธารณรัฐโดมินิกัน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ว่า กรมความร่วมมือฯ (TICA) ยินดีที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (10 – 14 วัน) ในหัวข้อ Sustainable Micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) ในรูปแบบ cost - sharing ให้กับประเทศสมาชิก FEALAC ในปี 2563 และปี 2564

 

 

 

3) ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

ลำดับ

หลักสูตร

2015

2016

2017

2018

2019

1

Sufficiency Economy: Learning Organic Agriculture by Doing

 (ค.ศ. 2015)

1

 

 

 

 

2

Towards Green Growth with Waste Utilisation (ค.ศ. 2015)

1

 

 

 

 

3

Providers of Health Care of the Health Security (ค.ศ. 2017)

 

 

2

 

 

4

Adapting to Climate Change: Facing the Consequence  (ค.ศ. 2017)

 

 

1

 

 

5

Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety (ค.ศ. 2017)

 

 

1

 

 

6

Industrial Environmental Management Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management                (ค.ศ. 2018)

 

 

 

1

 

7

Community - based Microcredit and Sufficiency Economy Development (ค.ศ. 2018)

 

 

 

1

 

8

Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy (ค.ศ. 2018)

 

 

 

1

 

9

Adapting to Climate Change: Facing the Consequence             (ค.ศ. 2018)

 

 

 

1

 

10

Forest-based Eco-tourism Management in Thailand

(ค.ศ. 2019)

 

 

 

 

1

11

Sufficiency Economy philosophy towards a   Sustainable Development (ค.ศ. 2019)

 

 

 

 

1

 

รวมทั้งสิ้น 12 คน (ในรอบ 5 ปี)

2

-

4

4

2

 

สถานะ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ